پاسخ توئیتری‌ها به بازی دوباره رفراندوم !

on . ارسال شده در متمم اخبار

آقای روحانی بار دیگر بحث رفراندوم را مطرح کرد که به عقیده کارشناسان سیاسی در پس طرح چندباره این موضوع توسط رئیس جمهور اهداف دیگری نظیر عدم تمرکز جامعه روی مسائل مهم کشور به ویژه ناکامی‌ها و ناکارآمدی دولت است.